Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [P]

Počet záznamů: 592

Participiální vazby

amapro
Parafráze

amapro
Participiální vazby ustálených rčení

amapro
Pád podstatného jména

amapro
Pádové koncovky

amapro
Pád

amapro
Pády v němčině

amapro
Pády koncovky

amapro
Pedagogické nakladatelství

amapro
Perfektum

amapro
Perfektum

amapro
Perfektum sein, hat, bin

amapro
Perfektum

amapro
Písmenná spřežka

amapro
Písmeno

amapro
Písemnosti

amapro
Písmena ss

amapro
Platnost číslovek

amapro
Platnost jmen

amapro
Pochybnost

amapro
Počáteční skupina kn

amapro
Počáteční skupina slabik pn

amapro
Počítané číslo

amapro
Počítaný předmět

amapro
Početní úkony

amapro
Počáteční písmeno

amapro
Počítaný předmět

amapro
Počáteční písmeno

amapro
Počáteční písmeno, Straße

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatná jména slovesná

amapro
Podstatná jména cizího původu

amapro
Podstatné slovo

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podmět infinitivu

amapro
Podstatné jméno slovesné

amapro
Podřadné spojky

amapro
Podmět

amapro
Podmětné sloveso

amapro
Podmět

amapro
Podmínka

amapro
Podmínková věta

amapro
Podmět

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatná jména

amapro
Podstatné jméno

amapro
Podstatná jména cizího původu

amapro
Podstatná jména pomnožná

amapro
Podmiňovací způsob

amapro
Podřadící spojky, bis, seit

amapro
Podmět, školní mluvnice

amapro
Podstatné jméno, als, für, zu

amapro
Podmět

amapro
Podbarvená věta

amapro
Podmínka, skutečná, oznamovací, préteritum

amapro
Podmínková věta, sollte, dann, wenn

amapro
Podmět, vazba vedlejší věty

amapro
Podstatná jména s nulovým členem

amapro
Podstatné jméno

amapro
Pojednávat o tématu

amapro
Pojem Aktiv

amapro
Pojem Aspekt

amapro
Pojem věta

amapro
Pojem vid

amapro
Pojem zápor

amapro
Pojem způsob

amapro
Pojem Superlativ

amapro
Polopředpony

amapro
Polovětné vazby infinitivní

amapro
Polovětné vazby

amapro
Polopřípony

amapro
Pomnožný význam

amapro
Pomnožné podstatné jméno

amapro
Pomocné slovo

amapro
Pomocná slovesa

amapro
Pomocné sloveso be

amapro
Pomůcky ke studiu němčiny

amapro
Pomnožná slova

amapro
Pomocná slovesa

amapro
Pomocná slovesa, haben, změna stavu

amapro
Pomocné haben

amapro
Pomocné haben

amapro
Pomocné slovo hatte

amapro
Pomocné slovo war

amapro
Popis výkladu

amapro
Popis německé výslovnosti

amapro
Pořádek slov ve větě

amapro
Pořádek slov

amapro
Pořádek slov, slovosled

amapro
Pořádek slov

amapro
Pořádek slov po spojkách

amapro
Pořádek slov

amapro
Poslední slabika

amapro
Postavení členu

amapro
Poslední slovo

amapro
Postavení slovesa

amapro
Postavení podmětu a jiných větných členů

amapro
Postavení příklony sich

amapro
Postavení záporu nicht, slovesný tvar

amapro
Potvrzení záporné otázky

amapro
Povinnost děje

amapro
Povolání

amapro
Povinnost

amapro
Pozice ve slově

amapro
Pozdrav

amapro
Praktická němčina

amapro
Pravopis a výslovnost

amapro
Pravopis

amapro
Pravopisní stránka

amapro
Pravopis a původ slova

amapro
Pravidelná slovesa

amapro
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa

amapro
Pravidelné časování sloves

amapro
Pravidelné a nepravidelné stupňování

amapro
Pravopis sloves

amapro
Právní pojmy

amapro
Préteritum

amapro
Préteritum

amapro
Préteritum, slabá slovesa

amapro
Prostý čas přítomný, Simple Present

amapro
Prostý čas přítomný

amapro
Prostý čas minulý, Simple Preterite

amapro
Prostý čas minulý

amapro
Prostý čas předpřítomný, Simple Pre-Present

amapro
Prostý čas předminulý, Simple Pre-Preterite

amapro
Prostý čas budoucí

amapro
Prostý čas budoucí, Simple Future

amapro
Prostý čas přítomný

amapro
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Protiklad

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Proběhnutí děje

amapro
Prostě minulý děj

amapro
Prostý předmět, be, er, ver

amapro
Prostý pád

amapro
Prostý infinitiv

amapro
Prosté slovo

amapro
Protiklad

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas přítomný, Progressive Pressent

amapro
Průběhový tvar

amapro
Průběhový čas minulý, Progressive Preterite

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas předpřítomný, Progressive Pre-Present

amapro
Průběhový čas

amapro
Průběhový čas předbudoucí, Prgressive Pre-Future

amapro
Průvodce děje, durch, trpný rod

amapro
Průvodce děje

amapro
Průběh děje

amapro
První slabika

amapro
První stupeň

amapro
První pád

amapro
První čas budoucí, děj minulý

amapro
Přací věta

amapro
Přání nebo prosba, nepřímá řeč

amapro
Převzatá slova

amapro
Předmět slova

amapro
Předložka při zájmenu

amapro
Předmětný pád

amapro
Předpřítomný čas

amapro
Předminulý čas

amapro
Předbudoucí čas

amapro
Překlady byl bych

amapro
Překlady byli bychom

amapro
Předpřítomný čas

amapro
Předminulý čas

amapro
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty

amapro
Přehled nepravidelných sloves

amapro
Přechodník

amapro
Předčasný děj

amapro
Předmět ve čtvrtém pádu

amapro
Předložky u podstatných jmen

amapro
Předložky

amapro
Předložka kolem

amapro
Předložka o

amapro
Předložka about

amapro
Předložky about, above, across

amapro
Předložka mimo

amapro
Předložka above

amapro
Předložka according to

amapro
Předložky ago, along, amid, amidst

amapro
Předložka ahead of

amapro
Předložka alongside

amapro
Předložka among

amapro
Předložka ago

amapro
Předložky as, at

amapro
Předložka as

amapro
Předložka at

amapro
Předložka na

amapro
Předložky ve, na, při, u

amapro
Předložky behind, below, beneath

amapro
Předložka beneath

amapro
Předložka behind

amapro
Předložky besides, between, but

amapro
Předložka but

amapro
Předložka besides

amapro
Předložky se sedmým pádem

amapro
Předložky down, during, except

amapro
Předložka down

amapro
Předložka during

amapro
Předložky for, idomy

amapro
Předložka for

amapro
Předložky from, in

amapro
Předložka from

amapro
Předložka in

amapro
Předložky inside, into

amapro
Předložka inside

amapro
Předložka, druhý a sedmý pád

amapro
Předložky off, on, upon

amapro
Předložka off

amapro
Předložka on

amapro
Předložka upon

amapro
Předložky on, opposite, out of

amapro
Předložky mimo, kromě

amapro
Předložky over, owing, past

amapro
Předložka over

amapro
Předložky round, since, through

amapro
Předložka around

amapro
Předložky till, until, to

amapro
Předložky towards, toward, under

amapro
Předložka under

amapro
Předložky up to, with

amapro
Předmět přímý a nepřímý

amapro
Předložková vazba

amapro
Předložkové vazby

amapro
Předložka

amapro
Překlad zabránit něčemu

amapro
Překlad spoléhat se na

amapro
Překlad poslat pro něco

amapro
Překlad mluvit o něčem

amapro
Překlad chránit před něčím

amapro
Překlad nemohu

amapro
Překlad řekl

amapro
Předminulý čas v přímé řeči

amapro
Překlad byl jsem

amapro
Předmět

amapro
Předložková vazba

amapro
Překlad před rokem

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Předpona be

amapro
Předpona ge

amapro
Předpona er

amapro
Předpona ver

amapro
Předpona an

amapro
Předpona un

amapro
Přehláskované písmeno

amapro
Přenesený význam

amapro
Předložkový pád

amapro
Předložky

amapro
Předložkové vazby

amapro
Předložková vazba

amapro
Přehláska

amapro
Přehlásky, bez přehlásky, přípona

amapro
Přehláska

amapro
Přejatá slova

amapro
Přejatá zájmena

amapro
Předsudné slovo

amapro
Předložka von

amapro
Přehlásky

amapro
Přehlasované a nepřehlasované slovo

amapro
Přehlasované tvary

amapro
Předložka von

amapro
Předložka unter

amapro
Předony

amapro
Předpona be

amapro
Předpona emp

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona über

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Předpona wieder

amapro
Přenesený význam

amapro
Předpona voll

amapro
Přechodník

amapro
Přechodník, příčestí zu

amapro
Přechodník

amapro
Předminulý čas

amapro
Přechodná slovesa

amapro
Předpona ge

amapro
Předminulý čas, změna stavu

amapro
Přehled časů, čas budoucí

amapro
Předminulý čas

amapro
Předložka durch

amapro
Přehlásky u silných sloves

amapro
Přehled slovesných tvarů, rod činný

amapro
Přehled silných a nepravidelných sloves

amapro
Přenesený význam slov

amapro
Předložka aufs

amapro
Předložka ste

amapro
Předložka sten

amapro
Předložka zum

amapro
Předložky um - willen

amapro
Předložka vorbei

amapro
Předložky se členem am, im, ans, ins, vom

amapro
Předložka ans

amapro
Předložka aufs

amapro
Předložka hinters

amapro
Předložka durchs

amapro
Předložka ums

amapro
Předložky se 3 pádem, aus,bei, mit, nach, von, zu

amapro
Předložka aus

amapro
Předložka mit

amapro
Předložka nach

amapro
Předložky aus, bei, binnen, dank, entgegen

amapro
Předložka bei

amapro
Předložka binnen

amapro
Předložka dank

amapro
Předložka mit

amapro
Předložka nach

amapro
Předložka samt

amapro
Předložky seit, von, zu, zur, zum

amapro
Předložka seit

amapro
Předložka von

amapro
Předložka zu

amapro
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um

amapro
Předložky entlang, für, gegen

amapro
Předložky wohin, wo, wider

amapro
Předložky an, auf, hinter, in

amapro
Předložky neben, unter, vor

amapro
Předložka vedle

amapro
Předložky s 2 pádem, angesichts, statt, halber

amapro
Předložka angesichts

amapro
Předložka halber

amapro
Předložky inmitten, innerhalb, kraft, mittels, ungeachtet

amapro
Předložka oberhalb

amapro
Předložka trotz

amapro
Předložka innerhalb

amapro
Předložka mittels

amapro
Předložka statt

amapro
Předložka trotz

amapro
Předložky cizího původu, ohne

amapro
Předpona pro

amapro
Předmět, slovesa v češtině

amapro
Předpona an

amapro
Předpona be

amapro
Předmět ve 3. pádě, nach

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona nach

amapro
Předmět v předložkovém pádě

amapro
Předložka na

amapro
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso

amapro
Předložková vazba

amapro
Předložkový 3. pád, am, an, aus, bei, mit

amapro
Předložky se 2.pádem

amapro
Předložky se 3. pádem

amapro
Předložky se 4. pádem

amapro
Předložkový výraz

amapro
Předložkový pád, podmět

amapro
Předčasný děj, slovesný tvar

amapro
Předpokládaný děj

amapro
Předmětná věta, daß, aby

amapro
Předložky

amapro
Předpokládaná možnost, záporné věty

amapro
Předpokládaná možnost

amapro
Předložkový pád

amapro
Přejímání slov

amapro
Předpona miß

amapro
Předpona haupt

amapro
Předpona grund

amapro
Předpona spitzen

amapro
Předpona höchst

amapro
Předpona hoch

amapro
Předpona ent

amapro
Předpona ver

amapro
Předpona zer

amapro
Předpona ab

amapro
Předpona an

amapro
Předpona auf

amapro
Předpona aus

amapro
Předpona bei

amapro
Předpona ein

amapro
Předpona vor

amapro
Předpona durch

amapro
Předpona um

amapro
Předpona unter

amapro
Přechod slov z jednoho slovního druhu do jiného

amapro
Předložka anstatt

amapro
Přivlastňovací pád

amapro
Přivlastňovací pád

amapro
Přivlastňovací zájmena

amapro
Přibližná doba

amapro
Přibližný počet

amapro
Přivlastňovací zájmeno

amapro
Přirovnávací děj

amapro
Připouští mluvčí

amapro
Přirovnání

amapro
Přízvučná samohláska

amapro
Přízvuk

amapro
Příslušník skupiny

amapro
Přídavná jména

amapro
Přívlastkové jméno

amapro
Přídavná jména latinského původu

amapro
Přísudek

amapro
Příslovečné vazby opětovací, zlomky

amapro
Příklady at

amapro
Příklady do not

amapro
Přítomný čas

amapro
Přítomný čas

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Přítomné příčestí

amapro
Příčestí perfekta

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Příčestí, koncovka ing

amapro
Příslovce místa, příslovce času

amapro
Příslovce inside

amapro
Příslovce out

amapro
Příslovce up

amapro
Příslovce here

amapro
Příslovce where

amapro
Příslovce often

amapro
Příslovce způsobu, stupně, kladu a záporu

amapro
Příslovce so

amapro
Příslovce too

amapro
Příslovce also

amapro
Příslovce noble

amapro
Příslovce humbly

amapro
Příslovce full

amapro
Příslovce fast

amapro
Příslovce far

amapro
Příslovce still, another, more, longer

amapro
Příslovce not yet

amapro
Příslovce nearly

amapro
Příslovce quite near

amapro
Příslovce soon

amapro
Příslovce ill

amapro
Příslovce late

amapro
Příklady užití předlžky ve větě

amapro
Příslovce there

amapro
Přísudek, složený přísudek

amapro
Přísudek

amapro
Přísudek

amapro
Přímý předmět

amapro
Přívlastek, přivlastňovací pád

amapro
Přívlastek

amapro
Příslovečné určení, věty časové

amapro
Příslovečné určení

amapro
Přípustek

amapro
Příslovce presently

amapro
Příslovce quite

amapro
Příslovce then

amapro
Příslovce truly

amapro
Přípustková věta

amapro
Přímá řeč

amapro
Přímá a nepřímá řeč

amapro
Příslovce času

amapro
Příslovce místa

amapro
Přísudek

amapro
Přídavné jméno

amapro
Přízvuk

amapro
Příslovce vždy

amapro
Příslovce often

amapro
Přízvuk

amapro
Přídech

amapro
Přízvuk

amapro
Přízvučná předpona

amapro
Přípona

amapro
Přídech

amapro
Přípona in

amapro
Přípona nis

amapro
Přídavné jméno

amapro
Přídavné jméno

amapro
Příčestí

amapro
Přídavná jména

amapro
Příslovce

amapro
Přívlastek

amapro
Přívlastek

amapro
Příslušnost

amapro
Příslovečné předložkové určení

amapro
Příslovečné určení

amapro
Přívlastek

amapro
Přípona in

amapro
Přípona heit

amapro
Přípona keit

amapro
Přízvučná slabika

amapro
Přípona

amapro
Příslušnost podstatných jmen, koncovky

amapro
Příslušnost jmen

amapro
Přípona e

amapro
Přípona er

amapro
Přípona nis

amapro
Přípona en

amapro
Přízvuk před příponou

amapro
Přízvuk

amapro
Přípona or

amapro
Přípona es

amapro
Příslušník rodiny, přívlastek

amapro
Přívlastek

amapro
Přídavná jména, přísudek, doplněk

amapro
Přívlastek

amapro
Přísudek

amapro
Příslovce, skloňování přídavných jmen

amapro
Příslovce

amapro
Přívlastkové jméno

amapro
Příčestí

amapro
Přípona er

amapro
Příčestí, básnická řeč

amapro
Přípona este

amapro
Přídavná jména

amapro
Přísudek

amapro
Přívlastek

amapro
Přísudek

amapro
Přípona fach

amapro
Přípona malig

amapro
Přípona mal

amapro
Přízvučné předpony

amapro
Příčestí v infinitivu

amapro
Příklady sloves, konjunktiv

amapro
Přízvuk

amapro
Přítomný infinitiv

amapro
Příčestí přítomné, infinitiv

amapro
Příčestí přítomné

amapro
Přívlastek

amapro
Příčestí minulé

amapro
Přítomný čas způsobových sloves

amapro
Příčestí minulé, kommen, sagen

amapro
Přítomný děj

amapro
Příčestí minulé

amapro
Přítomný čas

amapro
Příslovce místa, času, způsobu a příčiny

amapro
Příslovce wo

amapro
Příslovce hier

amapro
Příslovce dort

amapro
Příslovce oben

amapro
Příslovce unten

amapro
Příslovce hinten

amapro
Příslovce links

amapro
Příslovce rechts

amapro
Příslovce her, hin, hinauf, heraus

amapro
Příslovce her

amapro
Příslovce hin

amapro
Příslovce hinauf

amapro
Příslovce herunter

amapro
Příslovce herauf

amapro
Příslovce času, dann, nun, eben, einmal

amapro
Příslovce bald

amapro
Příslovce dann

amapro
Příslovce erst

amapro
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz

amapro
Příslovce sehr

amapro
Příslovce wenig

amapro
Příslovce durch

amapro
Příslovce anders

amapro
Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit

amapro
Příslovce wozu

amapro
Příslovce darum

amapro
Příslovce mithin

amapro
Příslovce demnacht

amapro
Příslovce schnell

amapro
Příslovce stark

amapro
Příslovce gut

amapro
Příslovce gern

amapro
Příslovce bald

amapro
Příslovce neben

amapro
Příslovce hinter

amapro
Příslovce zwischen

amapro
Příčina kvůli

amapro
Přísudek

amapro
Příslovečné určení

amapro
Příslovečné určení času

amapro
Příslovečné určení způsobu

amapro
Příslovečné určení příčiny, přívlastek

amapro
Přímý slovosled

amapro
Příslovečná určení

amapro
Příslovce womit

amapro
Příslovce wodurch

amapro
Příslovce worauf

amapro
Přítomnost

amapro
Přítomnost, budoucnost děje,damit, aby

amapro
Přítomný čas

amapro
Příčestí přítomní

amapro
Příčestí trpné

amapro
Příslovečné určení, přívlastkové, způsobové

amapro
Přípustek

amapro
Příslovečné určení

amapro
Přípony a polopřípony podstatných jmen

amapro
Příslovce weise, maßen, seits, wärts

amapro
Příslovečný význam

amapro
Přídavné jméno

amapro
Příčestí

amapro
Přísloví, fráze, der, die, das

amapro
Přízvuk

amapro
Psaní adres a dopisů, vsuvka

amapro
Psaní velkých a malých písmen

amapro
Psaní slov zvlášť a dohromady

amapro
Psaní slov

amapro
Psát dohromady

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro