Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [S]

Počet záznamů: 924

Samohlásky

amapro
Samohláskový zvuk

amapro
Samohláska v nepřízvučné slabice

amapro
Samohlásky

amapro
Samohláska

amapro
Samohláska

amapro
Samostatný tvar

amapro
Sasko

amapro
Schopnost

amapro
Sdílná slova

amapro
Sein a infinitiv

amapro
Seznam nepravidelných sloves

amapro
Shoda podmětu s přísudkem

amapro
Shoda podmětu s přísudkem

amapro
Shoda v rodě, doplněk

amapro
Schopnost

amapro
Silnější zdůraznení

amapro
Silný důraz

amapro
Silné skloňování, sykavka

amapro
Silné skloňování, nulový člen

amapro
Silné koncovky

amapro
Silný přízvuk

amapro
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen

amapro
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob

amapro
Skloňování slova

amapro
Skloňování podstatných jmen

amapro
Skloňování v množném čísle, vzory

amapro
Skloňování slov

amapro
Skloňování po členu neurčitém

amapro
Skloňování osobních zájmen

amapro
Skloňování zájmen

amapro
Skloňování číslovek

amapro
Skladba, syntax

amapro
Skloňování koncovky

amapro
Skládání slov

amapro
Skotsko

amapro
Skromné mínění

amapro
Skupina slabik old

amapro
Skupina slabik ols

amapro
Skupina slabik olt

amapro
Skupina slabik cycl

amapro
Skupina slabik air

amapro
Skupina slabik cau

amapro
Skupina slabik ei

amapro
Skupina slabik co

amapro
Skupina slabik eu

amapro
Skupina slabik ew

amapro
Skupina slabik oa

amapro
Skupina slabik oe

amapro
Skupina slabik oi

amapro
Skupina slabik oo

amapro
Skupina slabik ou

amapro
Skupina slabik ow

amapro
Skupina slabik ue

amapro
Skupina slabik ng

amapro
Skupina slabik ph

amapro
Skutečná věta

amapro
Skupiny osob

amapro
Skupiny souhlásek

amapro
Skupiny osob

amapro
Slabika sk

amapro
Slabika st

amapro
Slabika al

amapro
Slabika ald

amapro
Slabika c

amapro
Slabika ch

amapro
Slabika f

amapro
Slabika g

amapro
Slabika

amapro
Slabé skloňování, smíšený typ

amapro
Slabé skloňování

amapro
Slabá slova

amapro
Slabé skloňování

amapro
Slabé koncovky

amapro
Sled dějů

amapro
Slovo bed

amapro
Slovo bad

amapro
Slovo sure

amapro
Slovo cizího původu

amapro
Slovní přízvuk

amapro
Slovo boy

amapro
Slovo bull

amapro
Slovo children

amapro
Slovo feet

amapro
Slovo geese

amapro
Slovo men

amapro
Slovo people

amapro
Slovo glass

amapro
Slovo minute

amapro
Složeniny

amapro
Slovo young

amapro
Slovo next

amapro
Slovo last

amapro
Slovo book

amapro
Slovo all

amapro
Slovo souble

amapro
Slovo more

amapro
Slovo ny

amapro
Slovo little

amapro
Složená zájmena

amapro
Slovo thousand

amapro
Slovo past

amapro
Slovesa, přehled časování

amapro
Sloveso call

amapro
Slovesa, předpřítomný čas

amapro
Slovo have

amapro
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí

amapro
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný

amapro
Slovo should

amapro
Slovo would

amapro
Složené tvary

amapro
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod

amapro
Slovesa, čas minulý

amapro
Slovo called

amapro
Slovesa, čas předminulý

amapro
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas

amapro
Slovo been

amapro
Slovesa, příčestí perfekta

amapro
Sloveso budu

amapro
Sloveso to be

amapro
Sloveso v otázce

amapro
Slovo had

amapro
Sloveso to have

amapro
Slovo did

amapro
Sloveso can

amapro
Sloveso may

amapro
Sloveso must

amapro
Slovesa modální, způsobová

amapro
Sloveso may, sloveso smět

amapro
Sloveso muset

amapro
Sloveso smět

amapro
Sloveso Shall, minulý infinitiv

amapro
Sloveso could

amapro
Sloveso shall

amapro
Slovesa will, would, ought, need

amapro
Sloveso will

amapro
Sloveso would

amapro
Sloveso ought

amapro
Sloveso need

amapro
Slovo amuses

amapro
Slovo going

amapro
Slovo another

amapro
Slovesa, trpný rod

amapro
Sloveso know

amapro
Sloveso see

amapro
Sloveso watch

amapro
Sloveso must

amapro
Sloveso found

amapro
Slovo coins

amapro
Slovesa expect, feel, forbid, doubt

amapro
Sloveso forbade

amapro
Sloveso hear

amapro
Slovesa make, notice, order, prove, report

amapro
Sloveso prevent

amapro
Sloveso remember

amapro
Sloveso say

amapro
Sloveso request

amapro
Slovo having

amapro
Slovesu dát

amapro
Slovo breaking

amapro
Slovo after

amapro
Slovo before

amapro
Sloveso get

amapro
Slovo aim

amapro
Slovo stara

amapro
Slovo without

amapro
Slovo step

amapro
Slovo with

amapro
Slovo into

amapro
Sloveso make

amapro
Sloveso like

amapro
Sloveso may

amapro
Slovo word

amapro
Slovo of

amapro
Slovo King

amapro
Slovo figure

amapro
Slovo repair

amapro
Slovo book

amapro
Slovo domineer

amapro
Slovo into

amapro
Slovo mind

amapro
Slovo eighteen

amapro
Slovo very

amapro
Slovo new

amapro
Sloveso

amapro
Slovesný děj

amapro
Sloveso allow

amapro
Sloveso bring

amapro
Sloveso cost

amapro
Sloveso give

amapro
Sloveso hand

amapro
Sloveso do

amapro
Sloveso grant

amapro
Sloveso save

amapro
Sloveso send

amapro
Sloveso tell

amapro
Slovo before

amapro
Sloveso budu

amapro
Slovo more

amapro
Slovo so

amapro
Slovo than

amapro
Sloveso speak

amapro
Sloveso write

amapro
Slovo home

amapro
Sloveso show

amapro
Slovo if

amapro
Slovo whatever

amapro
Sloveso says

amapro
Sloveso does

amapro
Sloveso udělat

amapro
Slovo week

amapro
Slovní pořádek

amapro
Slovo would

amapro
Slovo catch

amapro
Slovo did

amapro
Sloveso ready

amapro
Slovo can

amapro
Slovo dinner

amapro
Slovo during

amapro
Slovo whole

amapro
Slovo hence

amapro
Slovo further

amapro
Slovo seems

amapro
Slovo namely

amapro
Sloveso coming

amapro
Slovo stayed

amapro
Slovo hence

amapro
Sloveso drawing

amapro
Sloveso make

amapro
Složená slova

amapro
Slovní zásoba

amapro
Slovní zásoba

amapro
Slovník

amapro
Slovo francouského původu

amapro
Slovní spojení

amapro
Sloveso kommt

amapro
Slovní druhy, časování slovesa

amapro
Slovesa

amapro
Slova vlastní

amapro
Slova obecná

amapro
Slova látková

amapro
Slova hromadná

amapro
Sloveso

amapro
Složeniny

amapro
Složeniny, různý význam, kolísání

amapro
Složeniny meter

amapro
Složená slova

amapro
Slova s příponou, přehláskou

amapro
Slovo etwas

amapro
Slovo nichts

amapro
Slovo viel

amapro
Složená přídavná jména, základní slovo

amapro
Slovo weit

amapro
Slovo deiner

amapro
Slovo einander

amapro
Slovo dessen

amapro
Slovo deren

amapro
Sloho Uhr

amapro
Slovo bis

amapro
Slovo oder

amapro
Slovo halb

amapro
Slovo dreiviertel

amapro
Slovo elf

amapro
Slovo erste

amapro
Slovo dritte

amapro
Slovo Stunden

amapro
Slovo Monat

amapro
Slovo leckterý

amapro
Slovo halb

amapro
Slovo ganz

amapro
Slovesa, modální, významová, způsobová

amapro
Sloveso dürfen

amapro
Sloveso können

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso müssen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso gehen

amapro
Sloveso sein

amapro
Sloveso haben

amapro
Sloveso werden

amapro
Sloveso s předponou

amapro
Slovesa s neodlučitelnými předponami

amapro
Slovesné části

amapro
Sloveso konat se

amapro
Slovesa s předponami durch, unter, wider

amapro
Slovo zogen

amapro
Slovo gehalten

amapro
Slovo Haus

amapro
Slovo oblag

amapro
Slovesné tvary

amapro
Slovo zu

amapro
Slovo schon

amapro
Slovo tragen

amapro
Slovo haben

amapro
Slovo werden

amapro
Slovesný kmen

amapro
Slovesa se dvěma předponami

amapro
Slovo ich

amapro
Slovo wir

amapro
Slovo suche

amapro
Slovo komme

amapro
Sloveso fahren

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso laufen

amapro
Sloveso stoßen

amapro
Sloveso dürfen

amapro
Sloveso können

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso müssen

amapro
Sloveso suchen

amapro
Sloveso arbeit

amapro
Sloveso wissen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Sloveso brennen

amapro
Sloveso kennen

amapro
Sloveso nennen

amapro
Sloveso rennen

amapro
Sloveso sprechen

amapro
Sloveso treten

amapro
Sloveso laden

amapro
Sloveso lesen

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso rauchen

amapro
Sloveso kommen

amapro
Sloveso sagen

amapro
Sloveso lassen

amapro
Sloveso hören

amapro
Sloveso sehen

amapro
Slovo sind

amapro
Slovesa s předponou ge

amapro
Sloveso hat

amapro
Sloveso getreten

amapro
Sloveso trocknen

amapro
Sloveso ziehen

amapro
Slovo haben

amapro
Slovo bin

amapro
Slovo ist

amapro
Slovo wir

amapro
Slovo brzy

amapro
Slovo fragen

amapro
Slovo schreiben

amapro
Slovo hatten

amapro
Sloveso wird

amapro
Slovo tun

amapro
Slovo gelesen

amapro
Sloveso habe

amapro
Slovo kann

amapro
Slovo uns

amapro
Slovo kommt

amapro
Slovo Buch

amapro
Slovo immer

amapro
Slovo wo

amapro
Slovo wenn

amapro
Slovo alle

amapro
Slovo Morgen

amapro
Sloveso leben

amapro
Slovo worden

amapro
Sloveso rufen

amapro
Slovo nicht

amapro
Slovo wird

amapro
Sloveso ist

amapro
Slovesný tvar

amapro
Slovo verkauft

amapro
Slovo gestern

amapro
Sloveso war

amapro
Slovní tvar komm

amapro
Slovní tvar trag

amapro
Slovesný tvar

amapro
Sloveso nehmt

amapro
Slovo müsset

amapro
Slovo könnet

amapro
Slovo wäre

amapro
Slovo hätte

amapro
Slovo wäre

amapro
Sloveso suhcen

amapro
Slovo würde

amapro
Sloveso soolen

amapro
Sloveso wollen

amapro
Slovo warte

amapro
Slovo Achtung

amapro
Slovo würde

amapro
Slovo käme

amapro
Sloveso mögen

amapro
Slovo Zeit

amapro
Slovo gewesen

amapro
Slovo daß

amapro
Sloveso suche

amapro
Sloveso hat

amapro
Sloveso habt

amapro
Sloveso wirst

amapro
Sloveso wären

amapro
Slovesa, rozkazovací způsob

amapro
Sloveso würde

amapro
Sloveso suchen

amapro
Slovesa, rod trpný

amapro
Slovo gesucht

amapro
Slovo gebe

amapro
Sloveso bleiben

amapro
Sloveso zůstat

amapro
Slovo fließen

amapro
Sloveso fallen

amapro
Sloveso raten

amapro
Sloveso fahren

amapro
Sloveso schaffen

amapro
Sloveso glimmen

amapro
Sloveso bergen, bewog, befal, half

amapro
Sloveso brechen

amapro
Slovo half

amapro
Sloveso geben

amapro
Sloveso treten

amapro
Sloveso gehen

amapro
Sloveso stehen

amapro
Sloveso tun

amapro
Sloveso werden

amapro
Slovo gewesen

amapro
Slovo gehabt

amapro
Slovo geworden

amapro
Slovesa brennen, kennen, nennen, rennen

amapro
Slovo gekannt

amapro
Slovo gedacht

amapro
Slovo denke

amapro
Sloveso backen

amapro
Sloveso befehlen

amapro
Sloveso beginnen

amapro
Sloveso bergen

amapro
Slovesa bringen, fallen, geben, gehen

amapro
Slovesa halten, laden, messen, lessen

amapro
Slovesa reiten, rufen, schreiben, rennen

amapro
Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken

amapro
Slovesa backen

amapro
Sloveso hauen

amapro
Sloveso glimmen

amapro
Sloveso klimmen

amapro
Sloveso weben

amapro
Sloveso bewegen

amapro
Sloveso gären

amapro
Sloveso pflegen

amapro
Sloveso schaffen

amapro
Sloveso scheren, schleifen

amapro
Sloveso sinnen

amapro
Sloveso scheren

amapro
Sloveso schleifen

amapro
Slovesa příčiny změny

amapro
Sloveso weicher

amapro
Sloveso wiegen

amapro
Sloveso bleichen

amapro
Sloveso löschen

amapro
Sloveso erschrecken

amapro
Sloveso schwellen

amapro
Sloveso laden

amapro
Slovo Bild

amapro
Sloveso legen, setzen, stellen

amapro
Sloveso liegen

amapro
Sloveso schwimmen

amapro
Sloveso sitzen

amapro
Sloveso springen

amapro
Sloveso stehen

amapro
Sloveso trinken

amapro
Slovesný vid v němčině

amapro
Sloveso leben

amapro
Sloveso finden

amapro
Sloveso arbeiten

amapro
Slovo noch

amapro
Slovo oft

amapro
Slovo schon

amapro
Slovo über

amapro
Slovo klein

amapro
Slovo ins

amapro
Slovo hinter

amapro
Slovo in

amapro
Slovo uprostřed

amapro
Slovo kraft

amapro
Slovo während

amapro
Slovo zugunsten

amapro
Slovo Hand

amapro
Slovo Grund

amapro
Slovo Hilfe

amapro
Slovo Lauf

amapro
Slovo donnert

amapro
Slovo schneit

amapro
Slovo friert

amapro
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona

amapro
Slovo einmal

amapro
Slovo dieser

amapro
Slovo Kind

amapro
Slovo als

amapro
Slovo jemanden zum

amapro
Sloveso hledat

amapro
Sloveso vidět

amapro
Slovo etwas

amapro
Slovo Wort

amapro
Slovo helfen

amapro
Slovo Platz

amapro
Slovo Welt

amapro
Slovo Lobes

amapro
Sloveso rühmen

amapro
Sloveso berufen

amapro
Sloveso verstehen

amapro
Slova gegen, in, über, um

amapro
Sloveso spotten

amapro
Sloveso bangen

amapro
Slovo etwas

amapro
Slovo andere

amapro
Slovo guten

amapro
Slovo nur

amapro
Slovo heute

amapro
Slovo Woche

amapro
Slovo Jahr

amapro
Sloveso willen

amapro
Sloveso starken

amapro
Slovo Größe

amapro
Slovo erste

amapro
Slovo Urlaub

amapro
Slovo Bild

amapro
Slovo Wand

amapro
Slovo Stadt

amapro
Slovo Hunderte

amapro
Slovo sofort

amapro
Slovo bester

amapro
Slovo Herr

amapro
Slovo allen

amapro
Sloveso zeigen

amapro
Slovosled

amapro
Slovo východisko

amapro
Složky věty

amapro
Slovo wieder

amapro
Slovesný tvar

amapro
Slovo warum

amapro
Slovosledný typ, věta přací

amapro
Slovesný typ

amapro
Sloveso werden

amapro
Slovo wie

amapro
Slovo daß

amapro
Slovo hat

amapro
Sloveso lösen

amapro
Slovo noch

amapro
Slovo wie

amapro
Slovo als

amapro
Slovo gut

amapro
Slovosled

amapro
Sloveso gefallen

amapro
Slovo Weg

amapro
Slovo wenn

amapro
Slovo ihnen

amapro
Slovo davon

amapro
Slovo folgende

amapro
Slovo Frage

amapro
Slovo zwei

amapro
Slovo Zeit

amapro
Slovo Strauß

amapro
Slovo bei

amapro
Slovo denn

amapro
Slovo zuerst

amapro
Slovo welcher

amapro
Slovo welche

amapro
Slovo wer

amapro
Slovo da

amapro
Slovo wo

amapro
Sloveso ist

amapro
Slovosled

amapro
Slovo krank

amapro
Sloveso machen

amapro
Sloveso kaufen

amapro
Sloveso mögen

amapro
Sloveso sollen

amapro
Slovo als

amapro
Slovo jedesmal

amapro
Slovo solange

amapro
Slovo sooft

amapro
Slovo až

amapro
Slovo když

amapro
Slovo sobald

amapro
Slovo sowie

amapro
Sloveso bringen

amapro
Slovo jakmile

amapro
Slovo tön

amapro
Slovo desto

amapro
Slovo verfaßt

amapro
Slovo daß

amapro
Slovo so

amapro
Slovo zu

amapro
Slovo jenomže

amapro
Slovo daß

amapro
Slovo je

amapro
Slovo nachdem

amapro
Slovo indem

amapro
Slovo will

amapro
Slovo zumal

amapro
Slovo mehr

amapro
Slovo wenn

amapro
Slovo falls

amapro
Sloveso könnten

amapro
Sloveso möchten

amapro
Slovo so

amapro
Slovo gesetzt

amapro
Slovo änderen

amapro
Slovo selbst

amapro
Sloveso vynechat

amapro
Slovo immer

amapro
Sloveso wollen

amapro
Slovesný typ, opis slovesa

amapro
Slovo Mag

amapro
Slovo so

amapro
Slovo auch

amapro
Slovesa pohybu, haben, finden, machen

amapro
Slovo Auto

amapro
Sloveso brauchen

amapro
Sloveso schicken

amapro
Slovo nötig

amapro
Slovo daran

amapro
Sloveso sagen

amapro
Slovo zu

amapro
Slovo man

amapro
Sloveso ablechnen

amapro
Sloveso sagen

amapro
Sloveso scheiben

amapro
Slovo hast

amapro
Slovo sich

amapro
Slovo dazu

amapro
Slovo damit

amapro
Slovo man

amapro
Slovo soll

amapro
Slovo um

amapro
Slovo ohne

amapro
Slovo statt

amapro
Slovesné tvary

amapro
Slovo Kind

amapro
Slovesa způsobová

amapro
Sloveso wissen

amapro
Sloveso rauchen

amapro
Slovo ať

amapro
Slovo nechť

amapro
Slovo asi

amapro
Sloveso nutnost

amapro
Slovo povinnost

amapro
Slovo doch

amapro
Slovo prý

amapro
Slovo nejistota

amapro
Sloveso lassen

amapro
Slovo noch

amapro
Slovo heute

amapro
Slovo nic

amapro
Slovo kein

amapro
Slovo als

amapro
Slovo nicht

amapro
Slovní spojení

amapro
Slovo krank

amapro
Sloveso buď

amapro
Sloveso werder

amapro
Slovo noch

amapro
Slovo daran

amapro
Slovní zásoba

amapro
Slovotvorné postupy

amapro
Slova bez přípon

amapro
Slovní cvičení

amapro
Slova konkrétního významu, maličkost

amapro
Slovo zřídkakdy

amapro
Slovesné neodlučitelné předpony

amapro
Slovesné předpony

amapro
Složená podstatná jména, přízvuk

amapro
Složení přídavná jména a slovesa

amapro
Složená slovesa

amapro
Slovo der Krimi

amapro
Slovo Bahn

amapro
Slovo Boot

amapro
Slovo Straße

amapro
Slovní celky

amapro
Slovo Abend

amapro
Sloveso setzen

amapro
Sloveso reden

amapro
Slovo Kopf

amapro
Slovotvorný

amapro
Slvesa, podmiňovací způsob minulý

amapro
Směr pohybu

amapro
Směr dozadu

amapro
Směr dolů

amapro
Směr doprostřed

amapro
Směr nahoru

amapro
Směr stranou

amapro
Smíšená melodie

amapro
Smíšený typ

amapro
Smíšené skloňování

amapro
Smíšené skloňování

amapro
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden

amapro
Smíšení silných a slabých tvarů

amapro
Smysl slova

amapro
Smyslové vnímání

amapro
Souhláska před r

amapro
Souhláskové znaky

amapro
Souhláskové znaky

amapro
Souvislost věty

amapro
Souřadné spojky

amapro
Současnost dějů

amapro
Souslednost časů

amapro
Souhláskové skupiny

amapro
Souhláska

amapro
Souhláskové zakončení

amapro
Současný děj minulý, perfektum

amapro
Souvětí podřadné

amapro
Souvětí souřadné

amapro
Souvětí podřadné

amapro
Spisovná němčina

amapro
Spisovný jazyk

amapro
Spisovná výslovnost

amapro
Spisovná němčina

amapro
Spisovná varianta

amapro
Společný rod podstatných jmen

amapro
Společný rod

amapro
Spojení always

amapro
Spojení enough too

amapro
Spojení it is

amapro
Spojení by means of

amapro
Spojení by way of

amapro
Spojení for the sake of

amapro
Spojení in to

amapro
Spojky souřadné

amapro
Spojka also

amapro
Spojka and

amapro
Spojky podřadné

amapro
Spojka but

amapro
Spojka after

amapro
Spojka if

amapro
Spojka lest

amapro
Spojka as

amapro
Spojení as late

amapro
Spojení some more

amapro
Spojka

amapro
Spojení He made

amapro
Spojení leave to

amapro
Spojení know of

amapro
Spojka after

amapro
Spojka as

amapro
Spojka until

amapro
Spojka že

amapro
Spojení the next

amapro
Spojení day before

amapro
Spojka and

amapro
Spojka or

amapro
Spojení It will

amapro
Spojení is ill

amapro
Spojení he was

amapro
Spojení I will

amapro
Spojení another word

amapro
Spojovník, složenina, spojená slova

amapro
Spojovací čárka

amapro
Spojky

amapro
Spojení s přívlastkem

amapro
Spojení se členem

amapro
Spojení weniger

amapro
Spojení er ist

amapro
Spojení er hat

amapro
Spojení ich werde

amapro
Spojka nikoliv geworden

amapro
Spojení ich sei

amapro
Spojení ihr habet

amapro
Spojení směl jsem

amapro
Spojení mohl jsem

amapro
Spojení rád jsem chtěl

amapro
Spojení musel jsem

amapro
Spojení měl jsem

amapro
Spojení ich könnte

amapro
Spojení werde gekommen sein

amapro
Spojení ihr würdet

amapro
Spojení gibt

amapro
Spojení wobei

amapro
Spojení womit

amapro
Spojeni wovon

amapro
Spojení wogegen

amapro
Spojení da

amapro
Spojení dar

amapro
Spojení das wird

amapro
Spojení bis

amapro
Spojení durch

amapro
Spojení entlang

amapro
Spojení wieder

amapro
Spojení zuliebe

amapro
Spojení nehledě na

amapro
Spojení přes

amapro
Spojení bez nich

amapro
Spojky, auch, aber, denn, oder, und, sondern

amapro
Spojka ferner

amapro
Spojka dann

amapro
Spojka sowohl

amapro
Spojka sondern

amapro
Spojení nicht nur

amapro
Spojení sondern auch

amapro
Spojka trotzdem

amapro
Spojka seitdem

amapro
Spojení od té doby

amapro
Spojení es gibt

amapro
Spojení jako

amapro
Spojení für

amapro
Spojení zu

amapro
Spojení sich setzen

amapro
Spojení za čím

amapro
Spojení ich denke

amapro
Spojení koho

amapro
Spojení proti

amapro
Spojení o něčem

amapro
Spojení mít k dispozici

amapro
Spojení bis spät in

amapro
Spojení o půlnoci

amapro
Spojení v důsledku

amapro
Spojení něco proti

amapro
Spojení bei einem

amapro
Spojení an der

amapro
Spojení an dich

amapro
Spojka daß

amapro
Spojení noch so

amapro
Spojení zu uns

amapro
Spojení nicht auf

amapro
Spojení so gut

amapro
Spojení er war

amapro
Spojení sich nichts

amapro
Spojení man sich

amapro
Spojení auf meine

amapro
Spojka und

amapro
Spojkové věty

amapro
Spojení was für ein

amapro
Spojení daß

amapro
Spojení že

amapro
Spojení hilft

amapro
Spojka aby

amapro
Spojení hatte

amapro
Spojky als, wenn, když, děj minulý

amapro
Spojky vyjadřující současnost

amapro
Spojení dokud

amapro
Spojení až když

amapro
Spojení dokud

amapro
Spojení tak dlouho

amapro
Spojení dříve než

amapro
Spojení um so

amapro
Spojení als daß

amapro
Spojení außer daß

amapro
Spojení ohne daß

amapro
Spojka weil

amapro
Spojka da

amapro
Spojení darum

amapro
Spojení statt zu

amapro
Spojka denn

amapro
Spojení protože

amapro
Spojka daß

amapro
Spojka aby

amapro
Spojení doch noch

amapro
Spojka obwohl

amapro
Spojka obgleich

amapro
Spojka obzwar

amapro
Spojka wenn, selbst, sogar, konjunktiv

amapro
Spojení doch gern

amapro
Spojení ich sollte

amapro
Spojka wenn

amapro
Spojka aby

amapro
Spojení s infinitivem

amapro
Spojka že

amapro
Spojeni als daß

amapro
Spojení Ich war

amapro
Spojení er kam

amapro
Spojení k této otázce

amapro
Spojení sehr schön

amapro
Spojení sám sobě

amapro
Spojení návod k použití

amapro
Spojení se wollte

amapro
Spojení že se něco stane

amapro
Spojeni habe nicht

amapro
Spojeni daß nicht

amapro
Spojení nýbrž

amapro
Spojení za nimi

amapro
Spojka ani

amapro
Spojení nicht ein

amapro
Spojení gar nicht

amapro
Spojení nie mehr

amapro
Spojení en

amapro
Spojení ich habe

amapro
Spojka nachdem

amapro
Spojka soweit

amapro
Spojení ve prospěch

amapro
Spojení volná

amapro
Spojení těsná

amapro
Spojení s větrnými mlýny

amapro
Spojení so lange

amapro
Spojení geth

amapro
Spřežka ai

amapro
Spřežka ay

amapro
Spřežka v němčině

amapro
Spřežky

amapro
Srovnávací význam

amapro
Statická slovesa

amapro
Starší literatura

amapro
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé

amapro
Stavba věty větné členy

amapro
Stejnost potmětů

amapro
Stoupavá melodie, otázky

amapro
Stoupavá melodie

amapro
Středník, dvojtečka, americké zvláštnosti

amapro
Středník

amapro
Střední rod

amapro
Stupňování přídavných jmen

amapro
Stupňování good

amapro
Stupňování better

amapro
Stupňování best

amapro
Stupňování příslovcí

amapro
Studium němčiny

amapro
Stupňování přídavných jmen

amapro
Stupňování slova

amapro
Stupňování příslovcí

amapro
Stupeň jistoty

amapro
Stupňování příslovce

amapro
Stylistická příčina

amapro
Stylistika

amapro
Stylistický prostředek

amapro
Substantivizace

amapro
Subjektivně sděleno

amapro
Subjektivní dohad

amapro
Světové strany

amapro
Sykavky

amapro
Sykavka

amapro
Sykavka

amapro
Sykavka

amapro
Sykavka

amapro
Symfonický orfestr

amapro
Syntaktické spojení

amapro
Syntaktický význam

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro