Určeno pro vyhledávání učiva pro základní a střední odborné školy a gymnázia.
   
Součástky AmaPro články Český jazyk Dějepis Digitální technika Elektronika Fyzika Houby
Chemické prvky Chemie Internetové televize Cizí jazyky Seznam léků Mobilní telefony Elektronická schémata Seznam nemocí
Matematika Osobnosti C/C++ Programování PHP Přírodověda Seznam rostlin Seznam školy Telekomunikace
Základní školy Zeměpis Seznam zvířat
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V W Z Ž
Slovo Sloveso Tvar Spojení Zájmeno Příslovce Předložka Koncovka
Vazba slovesa slova Užití čas Výslovnost Předpona věta
Předložky Spojka věty slov Fráze Slovesa slovo sloveso
Česká předložka děj jména pád jmen Číslovka slabik
tvar sloves rod jméno způsob infinitiv


Cizí jazyky [V]

Počet záznamů: 241

Vazba many

amapro
Vazba few

amapro
Vazba at

amapro
Vazba on

amapro
Vazba the the

amapro
Vazba as

amapro
Vazba that not

amapro
Vazba every each

amapro
Vazba either neither

amapro
Vazba many few

amapro
Vazba much little

amapro
Vazba some any

amapro
Vazba do

amapro
Vazba does

amapro
Vazba had not

amapro
Vazba shall not

amapro
Vazba will not

amapro
Vazba I am

amapro
Vazba I not have

amapro
Vazba I shall not

amapro
Vazba he is

amapro
Vazba to do

amapro
Vazba by them

amapro
Vazba does not

amapro
Vazba prvního pádu

amapro
Vazba čtvrtého pádu s infinitivem

amapro
Vazba I admit

amapro
Vazba for předmět infinitiv

amapro
Vazba to have

amapro
Vazba I like

amapro
Vazba have done

amapro
Vazba put off

amapro
Vazba as to

amapro
Vazba at a

amapro
Vazba at the

amapro
Vazba in front of

amapro
Vazba in spite of

amapro
Vazba instead of

amapro
Vazba in the middle of

amapro
Vazba as like

amapro
Vazba I gave

amapro
Vazba se čtvrtým pádem

amapro
Vazba přímého předmětu věcného

amapro
Vazby předložkové

amapro
Vazba as soon

amapro
Vazba do you

amapro
Vazba such that

amapro
Vazba in order

amapro
Vazba I shall

amapro
Vazba I were

amapro
Vazba must go

amapro
Vazba I know

amapro
Vazba I knew

amapro
Vazba at home

amapro
Vazba said that

amapro
Vazba not known

amapro
Vazba neither am

amapro
Vazba calm so

amapro
Vazba sein

amapro
Vazba v trpném rodě

amapro
Vazba es ist

amapro
Vazba slovesa

amapro
Vazba sich

amapro
Vazba pochybovat o

amapro
Vazba někomu

amapro
Vazba wurde

amapro
Vazba nikam

amapro
Vazba infinitivu

amapro
Vazebné složeniny

amapro
Vedlejší přízvuk

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší přízvuk

amapro
Vedlejší věta přípustková

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší věta

amapro
Vedlejší přízvuk

amapro
Velká písmena

amapro
Velké písmeno

amapro
Velké písmeno

amapro
Vědní obory

amapro
Věřit v úspěch

amapro
Větný přízvuk

amapro
Větný přízvuk

amapro
Věty přívlastkové, věty dolňkové, přechodník

amapro
Věty místní

amapro
Věty způsobové, srovnávací, účinkové

amapro
Věty účelové

amapro
Věty podmínkové a skutečné

amapro
Věty přípustkové

amapro
Věty výsledkové

amapro
Věta oddělená čárkou

amapro
Větný rámec

amapro
Větší přehlednost

amapro
Větná souvislost

amapro
Věta jednoduchá, větné členy

amapro
Větné členy

amapro
Větné vazby

amapro
Věta zjišťovací

amapro
Větná rámcová konstrukce

amapro
Větná stylistika

amapro
Věty vztažné, dessen, worauf

amapro
Věty spojkové, daß, aby

amapro
Věty způsobové, věty přirovnávací

amapro
Věty účinkové, so, daß, als, věty omezovací

amapro
Věty zřetelové, denn, ledaže, nachdem

amapro
Věty důvodové, warum, proč

amapro
Věty účelové, proto, zumal, mehr, als

amapro
Věty přípustkové, obwohl, trotzdem

amapro
Větné členy

amapro
Věta účelová, damit, shoda podmětů

amapro
Větná konstrukce

amapro
Věta přípustková

amapro
Větný zápor

amapro
Větný zápor

amapro
Vlastní jméno

amapro
Vlastní jméno

amapro
Vlastnost jevu

amapro
Vlastnosti přídavných jmen

amapro
Vlastnost, podobnost, materiálový původ

amapro
Volná spojení

amapro
Volný přívlastek

amapro
Volný dativ

amapro
Volný shodný přívlastek

amapro
Volná slovní spojení v odborném jazyce

amapro
Vsunutá spojka

amapro
Všeobecný význam

amapro
Všeobecné věty přípustkové, immer

amapro
Všeobecné slovo

amapro
Vyjadřování rodu podstatných jmen

amapro
Vyjadřování budoucího děje

amapro
Vyjádření prostředku

amapro
Vyjadřování modality

amapro
Vyjadřování představ

amapro
Vyjadřování modality, užívání způsobových sloves

amapro
Vyjádření domněnky

amapro
Vykřičník

amapro
Vylučovací věta

amapro
Vynechání slovesa

amapro
Vypravování

amapro
Vypovídací věta

amapro
Vyšpulení rtů

amapro
Vyšší číslovka

amapro
Výčet pořadí

amapro
Výhrůžka

amapro
Výjimka gratitude

amapro
Výjimka statue

amapro
Výjimka dare

amapro
Výjimka have

amapro
Výjimka need

amapro
Výjimka dyeing

amapro
Výjimka eyeing

amapro
Výjimka hoeing

amapro
Výjimka singeing

amapro
Výjimka členu

amapro
Výjimky

amapro
Výraz slova

amapro
Výrazy this month

amapro
Výrazy always

amapro
Výrazy ever

amapro
Výrazy once

amapro
Výraz bis

amapro
Výraz seit

amapro
Výraz während

amapro
Výraz udávající množství a míru

amapro
Výrazy sloves

amapro
Výslovnost a pravopis, anglická abeceda

amapro
Výslovnost v zavřené slabice,ve slovech

amapro
Výslovnost v cizích slovech

amapro
Výslovnost v zavřené slabice

amapro
Výslovnost germ

amapro
Výslovnost chicken

amapro
Výslovnost sky

amapro
Výslovnost v běžných slovech

amapro
Výslovnost hot

amapro
Výslovnost sort

amapro
Výslovnost v otevřené slabice

amapro
Výslovnost v přízvučné a nepřízvučné slabice

amapro
Výslovnost cause

amapro
Výslovnost gauge

amapro
Výslovnost před koncovkami

amapro
Výslovnost steak

amapro
Výslovnost pear

amapro
Výslovnost v jediném slově

amapro
Výslovnost na konci slova

amapro
Výslovnost ve skupině slov

amapro
Výslovnost country

amapro
Výslovnost soul

amapro
Výslovnost journal

amapro
Výslovnost dvou s slov s předponou

amapro
Výslovnost koncovky minulého času

amapro
Výslovnost převzatých slov z francouštiny

amapro
Výslovnost begin

amapro
Výslovnost give

amapro
Výslovnost u prostřed slova

amapro
Výslovnost v počátečních skupinách

amapro
Výslovnost pen

amapro
Výslovnost různých tvarů sloves

amapro
Výslovnost a výjimky

amapro
Výslovnost ve slovech germánského původu

amapro
Výslovnost následuje-li samohláska

amapro
Výsledek pohybu

amapro
Výsledková věta

amapro
Výslovnost

amapro
Výslovnost

amapro
Výslovnost samohlásek

amapro
Výslovnost, tvrdé souhlásky

amapro
Výslovnost fangen

amapro
Výslovnost schon

amapro
Výslovnost deutsch

amapro
Výslovnost

amapro
Výstraha

amapro
Výsledek děje

amapro
Výtvarné dílo

amapro
Význam omezení

amapro
Významová slovesa

amapro
Významové sloveso

amapro
Význam slovesa

amapro
Významové sloveso

amapro
Významový celek

amapro
Významová slovesa

amapro
Význam činný

amapro
Významový rozdíl slovesa

amapro
Význam slovesných časů

amapro
Význam sloves v českém jazyce

amapro
Významový odstín výslovnosti

amapro
Významová jednotka

amapro
Význam předpon odlučitelných

amapro
Vzdálený děj minulý

amapro
Vzdalování

amapro
Vzory skloňování

amapro
Vztažná zájmena

amapro
Vztažné věty

amapro
Vztažná věta

amapro
Vztažná zájmena

amapro
Vztah k přítomnosti

amapro
Vztažná zájmenná příslovce

amapro
Vztah mezi slovy

amapro
Vztažná věta

amapro
Vztažné věty

amapro
Vztah rovnosti

amapro


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro